Umowa Licencyjna

Należy uważnie przeczytać niniejszą umowę licencyjną aplikacji U- Term, aby zapoznać się z prawami i obowiązkami użytkownika.

Aplikacja U-term dla GstarCAD jest pomocnym narzędziem w obszarze obliczeń izolacyjności termicznej projektowanych przegród budowlanych. Wszystkie efekty, obliczenia oraz uzyskane wyniki powinny zostać zweryfikowane przez użytkownika. Zaleca się aby projektów termicznych przegród budowlanych dokonywały jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Umowa Licencyjna

 1. [Przedmiot Umowy]
 1. Przedmiotem niniejszej umowy licencyjnej (zwanej dalej

„Umową”) jest aplikacja o nazwie U-term (zwana dalej „Aplikacją”), przeznaczona do pomocy przy projektowaniu termicznych przegród budowlanych w środowisku GstarCAD.

 1. Na podstawie niniejszej Umowy BusinessInn GmbH z siedzibą przy ul. Suurstoffi 12A, 6343 Rotkreuz, Szwajcaria. NIP: CHE275995857, RS: CH17040162039 (zwana dalej

„Licencjodawcą”) udziela użytkownikowi (zwanemu dalej

„Licencjobiorcą”) licencji na korzystanie z Aplikacji. Licencja zostaje udzielona w jednej z wersji określonych w punkcie 4 Umowy, w zależności od wyboru Licencjobiorcy.

 1. Licencja zostaje udzielona Licencjobiorcy jedynie pod warunkiem, że akceptuje on wszystkie warunki umowy.
 1. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest wyłącznie po zawarciu niniejszej Umowy, co następuje odpowiednio:
 2. dla wersji do użytku komercyjnego, o której mowa w punkcie

4.1. lit. (A) lub (B) Umowy – jednocześnie wraz z aktywacją przez Licencjobiorcę kodu dostępu do Aplikacji,

 1. dla wersji do użytku prywatnego, o której mowa w punkcie

4.1. lit. (C) Umowy – jednocześnie wraz z zainstalowaniem Aplikacji u Licencjobiorcy.

1.5. Zawarcie Umowy jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Licencjobiorcę dobrowolnej zgody na warunki Licencji.

 1. Użytkownik akceptuje niniejszą umowę w imieniu swoim i innych osób korzystających z lub mających dostęp do: aplikacji na urządzeniu, którego użytkownik jest właścicielem lub nad którym sprawuje kontrolę oraz na którym legalnie działa odpowiednia wersja systemu operacyjnego.
 1. Tekst Umowy dostępny jest pod adresem: www.u-term.pl, w wersji możliwej do pobrania, skopiowania oraz utrwalenia.
 1. [Prawa autorskie Licencjodawcy]
 1. Licencjodawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia Licencjobiorcy licencji na korzystanie z Aplikacji.
 1. Aplikacja stanowi program komputerowy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) (zwanej dalej „Prawem autorskim”).
 2. Nazwa oraz logo Aplikacji podlegają ochronie prawnej.
 1. [Szczegółowe warunki Licencji]
  1. Licencja umożliwia Licencjobiorcy użytkowanie Aplikacji tj. zainstalowanie oraz korzystanie z Aplikacji, w sposób zgodny z Prawem autorskim, przeznaczeniem Aplikacji oraz wyłącznie w niezbędnym zakresie, z uwzględnieniem warunków właściwych dla wybranej wersji Licencji (punkt 4 Umowy).
 1. Korzystanie z aplikacji przez Licencjobiorcę, każdorazowo powinno uwzględniać konieczność weryfikacji uzyskanych wyników przy wykorzystaniu Aplikacji.
 1. Licencja jest nieograniczona terytorialnie.
 1. Licencja jest niezbywalna, bez możliwości jej przenoszenia albo udzielania dalszych licencji lub sublicencji.
 2. Licencja jest udzielana bez prawa wyłączności (licencja niewyłączna).
 1. Licencja jest licencją jednostanowiskową, tj. Licencjobiorca może dokonać w ramach jednej Licencji instalacji Aplikacji na jednym komputerze albo innym urządzeniu. Instalowanie Aplikacji na komputerze lub innym urządzeniu umożliwiającym jego udostępnienie w celu jej grupowego użytkowania na różnych urządzeniach lub przez kilku użytkowników jest zabronione.
 2. Licencjobiorca uzyskuje wyłącznie prawa do użytkowania Aplikacji wyraźnie wskazane w Umowie. W szczególności, Licencjobiorca nie może:
 • omijać ograniczeń i zabezpieczeń technicznych Aplikacji,
 • dokonywać dekompilacji lub dezasemblacji oprogramowania, bądź innych podobnych procesów,
 • modyfikować Aplikacji bądź wyodrębniać jej części w jakimkolwiek celu,
 • udostępniać Aplikacji innym podmiotom w jakiejkolwiek formie, wynajmować, podnajmować, cedować, licencjonować, sublicencjonować, udostępniać do kopiowania.
 1. Licencjodawca zachowuje prawo własności Aplikacji, prawa autorskie oraz wszelkie inne prawa do Aplikacji.
 1. [Rodzaje Licencji]
 1. Licencja na korzystanie z Aplikacji może zostać udzielona w jednej z następujących wersji:
 1. Licencja dożywotnia do użytku komercyjnego,
 1. Licencja 1-roczna do użytku komercyjnego,
 1. Licencja demonstracyjna 30-dniowa do użytku prywatnego.
 1. Licencja do użytku komercyjnego umożliwia użytkowanie Aplikacji do prowadzenia działalności gospodarczej, zawodowej lub innej działalności zarobkowej Licencjobiorcy.
 1. Licencja do użytku prywatnego umożliwia użytkowanie Aplikacji do celów niekomercyjnych, obejmujących wyłącznie cele własne Licencjobiorcy. W ramach Licencji do użytku prywatnego Aplikacja nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, zawodowej lub innej działalności zarobkowej.
 1. Licencja dożywotnia umożliwia nieograniczone w czasie korzystanie z Aplikacji w zakresie wynikającym z niniejszej Umowy.
 2. Licencja roczna oraz Licencja demonstracyjna 30-dniowa umożliwiają korzystanie z Aplikacji wyłącznie w określonym terminie, po którego upływie korzystanie z Aplikacji staje się automatycznie niemożliwe.
 1. [Wyłączenie odpowiedzialności]
 1. Licencjobiorca mniejszym akceptuje, że aplikacja udostępniana jest w formacie „as is” – „w stanie takim, w jakim się znajduje”. Nie jest udzielana jakakolwiek gwarancja dotycząca jej działania, prawidłowego działania w połączeniu z określonym sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, a także jej przydatności do celów zamierzonych przez licencjobiorcę. Nie jest udzielana także jakakolwiek gwarancja, że działanie aplikacji oraz rezultaty korzystania z niej będą pozbawione zakłóceń lub błędów. Wszelkie oświadczenia dotyczące aplikacji mają wyłącznie charakter informacyjny.
 1. Wszelkie ryzyko i odpowiedzialność związane z korzystaniem z aplikacji ponosi licencjobiorca. Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody majątkowe (w tym utracone dochody) i niemajątkowe poniesione przez licencjobiorcę lub osoby trzecie, wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z aplikacji, a także za utracone przez licencjobiorcę informacje.
 1. Ograniczenia odpowiedzialności wskazane w punkcie 5 znajdą każdorazowo zastosowanie w najszerszym, maksymalnym zakresie dozwolonym prawnie. Będą dotyczyć wszelkich możliwych podstaw odpowiedzialności i szkód, niezależnie od sposobu ich powstania.
 2. Licencjobiorca i licencjodawca zgodnie postanawiają, iż określone w niniejszym punkcie ograniczenia odpowiedzialności stanowią zasadniczy element niniejszej umowy.
 1. Powyższe postanowienia nie wyłączają, nie ograniczają lub nie zmieniają regulacji, jakie wynikają z mocy prawa i które nie mogą zostać wyłączone, ograniczone lub zmodyfikowane wolą stron. Jednakże, w przypadkach prawnie dopuszczalnych, odpowiedzialność licencjodawcy ograniczona jest jedynie do kwoty zapłaconej lub należnej do zapłaty przez licencjobiorcę za udzieloną licencję.
 1. [Zalecenia]
 1. Aplikacja służy jedynie jako pomoc przy dokonywaniu profesjonalnego projektowania, w szczególności dokonywania obliczeń, analiz etc., które dla swojej prawidłowości wymagają każdorazowo indywidualnej weryfikacji przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę specjalistyczną. Rezultaty korzystania z Aplikacji w żadnym stopniu nie mogą zastąpić i nie zastępują projektów, obliczeń, analiz lub innych działań dokonanych przez profesjonalistów. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za wyniki korzystania z Aplikacji. Zalecane jest przy tym, aby wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje dokonywały projektowania termicznych przegród budowlanych.

6.2 Do korzystania z niektórych funkcji aplikacji niezbędne może być połączenie internetowe. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty wynikłe z dostępu do Internetu lub jego użytkowania.

 1. [Postanowienia końcowe]
  1. Licencjobiorca będący konsumentem wyraża zgodę na dostarczenie mu treści cyfrowych i rozpoczęcie wykonywania uprawnień z Licencji przed upływem terminu odstąpienia od umowy, co wiąże się z utratą prawa odstąpienia od Umowy.
 1. W przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy przez Licencjobiorcę, Licencjodawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. Za istotne naruszenie postanowień umowy uważa się w szczególności:
 • naruszenie postanowień punktu 3 i 4 Umowy;
 • naruszenie autorskich praw majątkowych przysługujących Licencjodawcy.
 1. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Umowy pomiędzy Licencjodawcą oraz Licencjobiorcą będącym przedsiębiorcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy. Umowa podlega prawu polskiemu.
 1. Niniejsza Licencja została sporządzona w języku polskim i angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności rozstrzygająca jest wersja w języku polskim.